Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Susan Clark Translations” verstaan: Susan Clark Translations, KvK nr. 37153359, gevestigd aan de Asserlaan 4, 1902 DS te Castricum.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Susan Clark Translations en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij Susan Clark Translations met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Susan Clark Translations zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Susan Clark Translations vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdracht van de offerte van Susan Clark Translations of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Susan Clark Translations van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Susan Clark Translations mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Susan Clark Translations heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Susan Clark Translations zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of collega’s van het vertaalbureau binden Susan Clark Translations pas nadat Susan Clark Translations deze uitdrukkelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien Susan Clark Translations er redelijkerwijs aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichting na te komen, is het Susan Clark Translations gerechtigd, voor aanvang van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het Susan Clark Translations gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Susan Clark Translations stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien Susan Clark Translations voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het Susan Clark Translations de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Susan Clark Translations is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door Susan Clark Translations te vertalen of bewerken tekst(en).
4.2 Susan Clark Translations zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de opdracht. Susan Clark Translations verplicht haar collega’s tot geheimhouding. Susan Clark Translations is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze collega’s indien Susan Clark Translations aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Susan Clark Translations het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Susan Clark Translations voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Susan Clark Translations zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Susan Clark Translations is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien Susan Clark Translations aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Susan Clark Translations te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Susan Clark Translations verwacht dat een tijdige levering niet mogelijk is, is Susan Clark Translations gehouden de opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen. 5.2 Bij toerekenbare overschrijding door Susan Clark Translations van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Susan Clark Translations is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. 5.3 De Levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van elektronische verzending (e-mail), als het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.
5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Susan Clark Translations is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Susan Clark Translations mogelijk te maken.
5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Susan Clark Translations verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.4 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Het honorarium is gebaseerd op het vaste, bij Susan Clark Translations geldende woord- of uurtarief tarief, tenzij anders overeengekomen. Susan Clark Translations kan naast haar honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.2 De prijs die Susan Clark Translations voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Susan Clark Translations is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijk kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Susan Clark Translations tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Susan Clark Translations bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Susan Clark Translations schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is Susan Clark Translations gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Susan Clark Translations kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Susan Clark Translations om commentaar vraagt en indien Susan Clark Translations vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is Susan Clark Translations gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Susan Clark Translations zulks om haar moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door Susan Clark Translations van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat Susan Clark Translations erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.4 Indien de klacht gegrond is, is Susan Clark Translations gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Susan Clark Translations redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.5 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Susan Clark Translations is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe een aantoonbare gevolg is van een aan Susan Clark Translations toerekenbare tekortkoming. Susan Clark Translations is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
8.2 De aansprakelijkheid van Susan Clark Translations is beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van Susan Clark Translations is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van € 1,000 per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.
8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Susan Clark Translations van iedere aansprakelijkheid.
8.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de te vertalen tekst(en). Susan Clark Translations is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever aangeleverde tekst(en).
8.5 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Susan Clark Translations geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.6 Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Susan Clark Translations is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Susan Clark Translations geleverde bestanden of informatiedragers.
8.7 De opdrachtgever vrijwaart Susan Clark Translations tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
8. De opdrachtgever vrijwaart Susan Clark Translations tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht

9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Susan Clark Translations, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Susan Clark Translations kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
9.2 Indien Susan Clark Translations door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichten kan voldoen, heeft Susan Clark Translations, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Susan Clark Translations geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien Susan Clark Translations ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstop uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Susan Clark Translations vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichten jegens Susan Clark Translations met betrekking tot de betreffende opdracht volledige is nagekomen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Susan Clark Translations is Nederlands recht van toepassing.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.